Znajdź artykuł

szukaj w temacie
szukaj w artykułach

   Projekt z dnia 6 listopada 2009r Ustawy o grach hazardowych (+ komentarz)  2009-11-06

 

Dziś (6.11.2009) pojawił się projekt nowej ustawy o grach hazardowych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom premiera, nie ma w nim części regulującej sektor internetowych zakładadów bukmacherskich, działających zgodnie z prawem krajów członkowskich UE, gdzie mają zapewnioną licencję podmioty je prowadzące. Jeśli chodzi o bukmacherów posiadających polską licencję (tzw. "naziemnych") to tutaj projekt nowej ustawy zapowiada zmianę systemu oraz stawki opodatkowania. Jeśli proponowany projekt wejdzie w życie, bukmacherzy "naziemni" będą płacić 50%(!) od kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych stawek a wartością wypłaconych (wydanych) wygranych (patrz: art.73 i 74)

 

Kwestia internetowego hazardu ma być, zgodnie z dzisiejszymi sugestiami polityków PO i PSL, regulowana przez osobną ustawę, która zostanie przygotowana w późniejszym terminie, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Projekt tej ustawy numer dwa, jak ją nazwał premier, ma być wcześniej wysłany do zaopiniowania do Komisji Europejskiej. Szacuje się że przygotowanie takiego projektu i otrzymanie odpowiedzi od UE to okres 3-4 miesięcy. Mówi się, że ten drugi projekt regulujący hazard internetowy, ma dokonać podziału e-hazardu na tzw. "miękki" hazard (internetowe zakłady sportowe) i "twardy" hazard (kasyno internetowe itp.). Zwolennikiem takiego zapisu jest wicepremier Waldemar Pawlak.

 

Poniżej treść opublikowanego dziś projektu, który ma być przyjęty do końca listopada. Wybrałem z niego punkty dotyczące zakładów wzajemnych + dopisałem własny komentarz (tekst podkreślny) . Cała ustawa dostępna jest na stronie MF -> Ustawa o grach hazardowych (projekt 6 listpopada 2009r.)

 

W Art.2 zakłady wzajemne są oddzielone od gier losowych. Poker jest zaliczony do gier losowych:

Art. 2.
1. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to: gry liczbowe, loteria pieniężne, telebingo, gry cylindryczne, gry w karty: black jack, poker, baccarat, gry w kości, gry bingo pieniężne, gry bingo fantowe, loteria fantowe, loterie promocyjne, loterie audiotekstowe.
2. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:
1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

W projekcie ustawy nie ma mowy o Internecie, jako o miejscu udzialania zakładów wzajemnych. Podobnie jak w starej ustawie, ośrodkiem organizowania zakładów wzajemnych może być jedynie punkt przyjmowania takich zakładów (czytaj: punkt bukmacherski).

Art. 4.1.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) ośrodkach gier - rozumie się przez to:
a) kasyno gry - jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu; przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 70 sztuk,
b) salon gry bingo pieniężne - jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się grę bingo pieniężne na podstawie zatwierdzonego regulaminu;
2) punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych - rozumie się przez to wydzielone miejsce, w którym przyjmowane są zakłady totalizatora lub bukmacherstwa, na podstawie zatwierdzonego regulaminu.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

Bukmacher w Polsce może działać tylko jako spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę w RP i po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na taką działalność.

Art. 6.
1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry.
2. Działalność w zakresie gry bingo pieniężne może być prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne. 
 3. Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
4. Działalność w zakresie określonym w ust. 1 -3 może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 10.
1. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie:  1) gier urządzanych w kasynie gry – nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł;
2) gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych – nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.

Grać w pokera możemy jedynie w kasynach gry. Obstawianie jest legalne tylko w punktach bukmacherskich.

Art. 14. 1.
Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach
dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry (dozwolone 1 kasyno na 250tys. mieszkańców).
3. Przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych

 Podmiot urządzający zakłady wzajemne nie może publicznie podawać wysokości wygranych gracza. Może się to odbyć jedynie na żądanie GIIF.

7. Wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika,
której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza celnego oraz inspektora kontroli skarbowej, a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem.

 

Do punktu bukmacherskiego, mogą nas nie wpuścić z laptopem. Jeśli będzie podejrzenie, że właśnie rozmawiamy telefonicznie np. z jakimś pierwszoligowym piłkarzem, to też możemy zostać wyproszeni z punktu przyjmowana zakładów wzajemnych:

 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu ochrony interesu uczestników gry lub zakładu wzajemnego i osób trzecich może odmówić wstępu albo usunąć z ośrodka gier albo punktu przyjmowania zakładów wzajemnych osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu gry lub zakładu wzajemnego lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na przypadkowość wyniku gry przez:
1) sporządzanie notatek dotyczących przebiegu gry przy użyciu notesów, elektronicznych urządzeń obliczeniowych, zapisów audio lub wideo;
2) posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną w celu sporządzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry.

 

Nie można w ogóle reklamować bukmacherów ani  turniejów pokera. Nie można też nawet  wspominać/informować o sponsorowaniu np. klubu piłkarskiego przez firmę bukmacherską. Zakaz reklamy obejmuje również rozpowszechnianie znaków towarowych i symboli graficznych związanych z zakładami wzajemnymi czy grami cylindrycznymi (np. nie można chodzić w koszulce z ruletką) a także rozpowszechnianie symboli i nazw podmiotów prowadzących zakłady (np. Legia nie może grać w koszulkach z logo STSu). Nie można także wykorzystywać znaków przypominających logo czy znak towarowy takich podmiotów

 

Art. 29.

1. Zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.
2. Zabrania się informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.
3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które zlecają lub prowadzą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszczają reklamę lub informację albo czerpią korzyści z takich czynności.
4. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz kasyn gry i punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz oznaczenia nazwą, na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się kasyno gry lub punkt przyjmowania zakładów

wzajemnych.
5. Przez reklamę gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach rozumie się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz informacji o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane i możliwościach uczestnictwa.
6. Przez promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach rozumie się publiczną prezentację tych gier lub zakładów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych. 
7. Za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach uważa się również reklamę i promocję produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w
8. Za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach uważa się również reklamę i promocję podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.
9. Przez sponsorowanie rozumie się bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub innego oznaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub jego działalność, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.

10. Przez informowanie o sponsorowaniu rozumie się prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem.

Wprowadzony ma zostać całkowity zakaz tzw. „cashówek” pokerowych, czyli grach w pokera na pieniądze. Dozwolone mają być jedynie turnieje pokerowe, organizowane w kasynie na podstawie stosownego zezwolenia na taki turniej. Zwycięzca takiego turnieju, będzie musiał 25% wygranej przeznaczyć na podatek. Kasyno musi zawsze przedstawić odpowiedniemu organowi informacje kto i ile wygrał w takim turnieju.

Art. 30.
1. Zakazane jest urządzanie w kasynach gry pokera, w którym uczestnicy grają pomiędzy sobą, z wyjątkiem urządzania turniejów gry pokera, na podstawie udzielonego zezwolenia.
2. Warunkiem udzielenia zezwolenia na urządzanie turnieju gry pokera jest uczestnictwo w turnieju co najmniej 10 graczy.
3. Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany przedstawić organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie turnieju, szczegółową pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju oraz o rozliczeniu podatku od gier.

Bukmacherzy nie mogą organizować np. zakładów na Ekstraklasę piłkarską, jeśli nie dostaną na to zezwolenia od prowadzącego te rozgrywki organy tj. Ekstraklasa S.A.

2. Podmiot posiadający lub ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie zakładów wzajemnych lub zmianę jego warunków, dotyczące wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, obowiązany jest uzyskać zgodę krajowych organizatorów takiego współzawodnictwa na wykorzystanie jego wyników.

Podatek dla zakładów wzajemnych wzrasta z 10% do 50% z tym, że teraz płacić go będą nie gracze, ale firma bukmacherska. Będzie ona musiała odprowadzić podatek w wysokości 50% od kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych stawek  przez graczy, a wartością wypłaconych (wydanych) wygranych. Grający w kasynie w turniej pokera zapłacą podatek 25% od wygranej (Kasyno wypłaca wygrane pomniejszone o tę kwotę podatku od gier).

 

Art. 73. Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
4) w zakładach wzajemnych – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a wartością wypłaconych (wydanych) wygranych;
8) w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej; (kwotę podatku odprowadze tak jak w zakładach wzajemnych, organizator)

Art. 74. Stawka podatku od gier wynosi dla:
3) gry liczbowej i zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na  podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 20%;
4) gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera– 25%;
5) gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty oraz zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 1, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%.

Według tabeli kar, jeśli obstawisz u jakiegoś bukmachera bez licencji, to musisz za karę oddać 100% wygranej.

Art. 89.
1. Karze pieniężnej podlega:
1) urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia;
2) urządzający gry na automatach poza kasynem gry;
3) uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia. 2. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 - wynosi 100 % przychodu uzyskanego z urządzanej gry;
2) w ust. 1 pkt 2 - wynosi 12 000 zł od każdego automatu;
3) w ust.1 pkt 3 - wynosi 100% uzyskanej wygranej.


  
Unibet.com wszystkim swoim nowym klientom oferuje super BONUS 200zł!!! To aktualnie najwyższy bonus na rynku! Szczegóły KLIKNIJ TUTAJ
    NASI EKSPERCI  ( kliknij na flagę ) 
LIGA UPDATE ARCHIWUM
Liga Polska 05.06.2012 15:20 Zobacz
Liga Angielska 13.05.2012 03:52 Zobacz
Liga Niemiecka 05.05.2012 03:33 Zobacz
Liga Hiszpańska 10.04.2012 02:02 Zobacz
Liga Włoska 11.05.2012 03:01 Zobacz
  

     DJ SOSNA TYPY   
      POWIADAMIANIE E-MAILEM   
Powiadamianie o aktualizacji na Bet1x2:
Twój e-mail:
Imie (lub nick):
      OSTATNIO NA FORUM   
    
      INFORMACJE   


      Bet1x2   (o nas)    Las Vegas Drink
      Tylko Piłka    Trefik

      PARTNERZY   Current time in Las Vegas (Nevada)


  Portal Bet1x2 prowadzony jest w języku polskim i adresowany do Polaków zamieszkałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strona internetowa Bet1x2.net jest serwisem niekomercyjnym. Treœści na niej zawarte mają charakter zabawy i są zamieszczane przez pasjonatów sportu w celach informacyjnych. Typujemy dla zabawy rozstrzygnięcia meczów. Jesteœmy przeciwni hazardowi. Masz problem z hazardem? SprawdźŸ anonimowihazardzisci.org i hazardzisci.org/forum